Všeobecné obchodní podmínky

 

společnosti Dušan Drla opravy

 

dechových nástrojů, IČ: 04593731,

 

se sídlem Spojovací 936, Bystřice nad Pernštejnem

 

1. Preambule

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě

 

http://drla.cz/eshop, který je provozován Dušan Drla opravy dechových nástrojů, IČ:04593731,

 

se sídlem Spojovací 936, Bystřice nad Pernštejnem. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím

 

a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Dušan Drla opravy dechových nástrojů,

 

IČ:04593731, se sídlem Spojovací 936, Bystřice nad Pernštejnem (dále jen „Prodávající“) a jejími

 

obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující

 

podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž

 

nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky

 

je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn

 

a má možnost se s nimi seznámit.

 

2. Definice

 

1. Prodávající

 

Prodávajícím je Dušan Drla opravy dechových nástrojů, IČ:04593731, se sídlem Spojovací 936,

 

Bystřice nad Pernštejnem.

 

2. Kupující

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím

 

nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného

 

výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu

 

pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje,

 

které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

 

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí

 

příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.,

 

o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Podnikatelem se rozumí:

 

osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),

 

osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný

 

v živnostenském rejstříku),

 

osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních

 

předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a

 

osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního

 

předpisu.

 

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito

 

VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.

 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

3. Spotřebitelská Smlouva

 

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními

 

stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

 

3. Zpracování osobních údajů

 

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně

 

osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území

 

ČR/ Kupující dává svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka DOKONČIT OBJEDNÁVKU)

 

dává najevo, že si je vědom všech  výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším

 

zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu.

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží

 

Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně

 

odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána

 

a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

 

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně

 

souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly

 

o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek

 

provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny

 

v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce,

 

zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail,

 

SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu

 

( např. zasláním libovolné zprávy na email: d.drla@email.cz). Zpracováním výše uvedených

 

osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

 

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech

 

vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom,

 

že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich

 

přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále

 

má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem,

 

odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování,

 

likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících

 

z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které

 

o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese

 

d.drla@email.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

 

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

 

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém

 

eshopu.

 

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky,

 

kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky

 

Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem

 

na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně

 

dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě

 

zákonných důvodů.

 

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze

 

v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie

 

mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie

 

mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy

 

v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování

 

dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní

 

smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě

 

1. let ode dne jejího podpisu.

 

5. Cena a platba

 

Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné,

 

a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady

 

na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití

 

komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění

 

objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy

 

mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.

 

Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako

 

dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto

 

dohodnuto jinak.

 

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání

 

zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení

 

vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit

 

dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 

  • Platba dobírkou
  • Platba předem bankovním převodem
  • Online platba platební bránou.

Splatnost v případě platby na fakturu je 10 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní

 

strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla

 

již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení.

 

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

 

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží

 

prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost

 

produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti

 

produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání. V běžných

 

případech zboží, které je skladem, expedujeme do 4 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny.  

Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

 

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet

 

dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil

 

jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet

 

až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající dodává kupujícímu pouze na adresu (uvedenou dodací adresou)  v České republice.  Dodání do jiné země je možné až po

předchozí oboustranné dohodě (kupujícího a prodávajícího), a to před zadáním objednávky v internetovém obchodě.

 

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

 

  • Osobně po platbě předem Osobní odběr na prodejně Zdarma
  • Zásilkovna
  • ČESKÁ POŠTA
  • PPL
  • Nejlevnější doručení na adresu (intime)

 

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány

 

náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

 

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné

 

Kupující.

 

7. Záruka a servis

 

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li

 

na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními

 

právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí

 

prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo

 

opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem

 

a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou

 

odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli

 

a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba

 

12 měsíců.

 

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura,

 

Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit

 

pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

Prodávající poskytuje Kupujícím pozáruční servis. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží

 

zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

Opravené zboží bude Kupujícímu zasláno na dobírku skrze Českou poštu nebo jinou přepravní

 

společností, přičemž k ceně

 

opravy zboží bude účtováno poštovné ve výši dle dohody,- Kč nebo platba převodem na základě

 

oboustranné dohody (prodávajícího i kupujícího) .

 

8. Reklamační řád

 

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze

 

této vady, při uplatnění záruky následující práva:

 

v případě vady odstranitelné:

 

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

 

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady

 

neúměrné

 

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu

 

z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

v případě vady neodstranitelné:

 

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady

 

po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet

 

vad věc řádně užívat

 

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

 

a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

 

Reklamace se nevztahují na případy:

 

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu

 

s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

 

prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

 

na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou

 

použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována

 

po uplynutí této lhůty

 

vady způsobené vlivem živelných katastrof

 

9. Ukončení Smlouvy

 

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku,

 

má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce

 

ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit

 

od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění

 

pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem

 

a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše

 

uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet

 

Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

 

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní

 

ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž

 

vyvine veškerou potřebnou součinnost.

 

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek

 

a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

 

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy

 

na třetí osobu.

 

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů,

 

a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

 

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých

 

ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

 

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména

 

zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace

 

s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném

 

pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie

 

dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto

 

VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi

 

zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

 

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno

 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními

 

předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní

 

strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení

 

ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními

 

předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

 

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním

 

prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc

 

rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím

 

soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl.

 

23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu

 

soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost

 

okresního soudu v Žďáru nad Sázavou pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy

 

a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory

 

v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce

 

a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc okresního soudu v Žďáru nad Sázavou.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2019 a jsou k dispozici taktéž na internetových

 

stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají

 

platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

 

 

Tyto obchodní podmínky byly vygenerovaný na webu www.obchodni-podminky.cz.